KDY´s Generalforsamling 2022

torsdag, 20. januar klokken 17:30
20. januar kl. 17:30 til 20:00
Tuborg Havn
Tuborg Havnepark 15, Hellerup, Danmark
Vis på kort
KDY´s Generalforsamling 2022

KDY indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 20. januar 2022 kl. 17.30 i Tuborg Havn i henhold til klubbens vedtægter § 7.

OSB! Du skal kun tilmelde dig her hvis du ønsker at deltage i middagen efter Generalforsamlingen. Deltagelse i Generalforsamligen kræver ikke tilmedling. Du kan ikke tilmelde ledsager til middagen, da alle medlemmer skal registrere sig med deres medlemslogin her på siden. 

Ved udsendelse af Klubblad 3 er det meddelt, at fristen for at opstille kandidater til bestyrelsen samt forslag til generalforsamlingen var den 1. november 2021.

I KDY Magasin nr. 4 ( udkommer 26. nov ) kan KDY´s årsberetning læses. Den fuldstændige årsrapport, godkendt af revisionen, med ledelsesberetning og noter i henhold til vedtægterne kan findes på www.kdy.dk samt til gennemsyn på KDY´s sekretariat efter den 20. december.

Stemmeret har alle personlige medlemmer af klubben, der er fyldt 18 år og som har været medlemmer i mindst tre måneder før generalforsamlingen og har betalt forfaldent kontingent.  Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Dog kan en stemmeberettiget  medlem, der er til stede på generalforsamlingen, kun stemme ved fuldmagt for ét andet medlem af KDY.

Medlemsskort skal forevises ved indgang til generalforsamlingen, herunder registrering af eventuel fuldmagt.  Kom venligst i god tid til registreringen inden åbning af generalforsamlingen. 

Umiddelbart efter generalforsamlingen er KDY vært for dagens ret og 1 glas vin i Restaurant Address. Af hensyn til bordreservation venligst tilmeld dig, hvis du ønsker at deltage i middagen.  

Har du spørgsmål venligst send en mail til  iha@kdy.dk.

GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNES § 8:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport for det forløbne år til godkendelse og meddelelse af decharge.
 4. Fastsættelse af kontingenter:
 1. Bestyrelsen foreslår uændret medlemskontingent på 1995 kr. Der ydes medlemsrabat på 50 kr. pr. faktura for medlemmer, som benytter Bankernes Betalingsservice (PBS) ved kontingentopkrævning. 
 1. Behandling af eventuelt indkomne forslag:
 1. Forslag fra bestyrelsen. ( Kan læses i KDY Magasin nr. 4 - udkommer 26. november )
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, formand, valgkomité samt revisorer.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og villig til genvalg:  Ole Poul Larsen, Anne Sofie Munk-Hansen, Peter Stephensen Lübeck, Philip Christiani.

Michael Quist udtræder automatisk efter 6 år iflg. gældende regler. 

Bestyrelsen indstiller Peter Midtgaard til nyt bestyrelsesmedlem

 1. Valg af formand:

Formanden Carl Erik Kjærsgaard er ikke på valg

 1. Valg af Valgkomité:

Formand Mads Ehrhardt udtræder.  Bestyrelsen indstiller Jens Christensen til valgkomitén.  

Ny formand er automatisk Peter Søgaard

 1. Valg af revisorer:

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt.  

Kritiske revisorer er på valg og foreslås genvalgt :  Chr. Gunni Pedersen og  Peter Allan Andersen.  

 1. Emner til orientering og drøftelse.

Bestyrelsen arbejder med et projekt om bygning af klubhusfaciliteter på den sydlige del af Skovshoved Havn. Projektet og en nærmere beskrivelse vil blive gennemgået på generalforsamlingen og er samtidigt beskrevet i Magasinet nr. 4 -2021. 

Vi har fået tilsagn om finansiering af en væsentlig del af projektet. Vi forventer, at KDY kan komme til selv at finansiere 5-10 mio. kr.  hvilket vi skønner, at klubbens økonomi kan bære. 

Vi forelægger projektet for generalforsamlingen til en drøftelse, og vi tænker at holde en vejledende afstemning for at sikre, at forslaget og finansieringen nyder opbakning blandt medlemmerne.

Priser

Basispris:

 • Deltagelse i middagen efter Generalforsamling - DKK 0,00

Tilmeldingskrav

Alderskrav: 18 - 99 år

Tilmeldingsfrist:

13. januar 2022 kl. 20:00
Tilmelding kræver medlemskab